Karolina Borońska-Hryniewiecka uzyskała nowy grant badawczy finansowany przez NCN


We wrześniu dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka rozpoczęła realizację 3-letniego projektu badawczego pt. „Dwie strony tej samej monety? Badanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS (kwota finansowania: ok. 950 000 PLN).

Ogólnym zamierzeniem projektu jest zbadanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej (WMP) poprzez identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną współpracę między parlamentami krajowymi a PE w obszarze polityki europejskiej. Zamierzenie to wymaga  identyfikacji niezbadanych dotąd preferencji instytucjonalnych PE i parlamentów narodowych w odniesieniu do wzajemnej współpracy. Pytania badawcze jakie stawia projekt to: Czy są to czynniki endogeniczne (tj. związane z przynależnością polityczną lub narodowością) czy egzogeniczne (tj. zdeterminowane przez sektory polityki lub rodzaj WMP)? Jakie preferencje posiadają PE i PN w zakresie potencjalnych reform mających na celu wzmocnienie WMP w UE?

Drugim celem badawczym projektu jest zbadanie wpływu zakończonej niedawno Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, a także związanych z nią działań następczych na dynamikę WMP. Pytania badawcze brzmią: Czy CoFoE działała jako czynnik napędzający, czy utrudniający współpracę w ramach WMP? Czy ze względu na swoją konstrukcję instytucjonalną CoFoE stała się katalizatorem nowych form transnarodowego parlamentaryzmu w UE? W jakich obszarach zaobserwowaliśmy poprawę, a w jakich pogorszenie WMP? Wyniki badań powinny przyczynić się do opracowania nowego ujęcia  teoretycznego relacji międzyparlamentarnych uwzględniającego transnarodową dynamikę procesów politycznych w UE.

W celu uzyskania bliższych informacji o projekcie, a także o możliwości współpracy zapraszamy do kontaktu: Karolina.boronska-hryniewiecka@uwr.edu.pl