Dydaktyka


Semestr LETNI 2024

Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch

W ramach seminarium magisterskiego studenci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów, a także kolejnych etapów pracy. W tym semestrze zajęcia gościnne w ramach seminarium magisterskiego poprowadziła prof. Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Wincławska przygotowała feedback dla magistrantów, którzy rozpoczęli pracę nad swoimi projektami w semestrze letnim.


Seminarium licencjackie

Anna Pacześniak

W ramach seminarium licencjaci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów licencjackich, a także kolejnych etapów pracy.


Wykład monograficzny: demokracja przedstawicielska w trybie kryzysowym

Aleksandra Maatsch

Wykład jest skierowany do doktorantów drugiego roku szkoły doktorskiej. W trakcie zajęć doktoranci są wprowadzeni w obszar badawczy zajmujący się wpływem kryzysów na demokrację oraz proces integracji europejskiej. Wykład jest prowadzony w języku angielskim.


Kryzys jako wyzwanie dla integracji europejskiej

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z aktualnymi debatami na temat wpływu współczesnych kryzysów na proces integracji UE. W ciągu ostatnich kilku lat UE stanęła w obliczu różnych kryzysów, by wymienić tylko kryzys zadłużenia publicznego, kryzys uchodźczy, kryzys praworządności, pandemię Covid-19 i wojnę na Ukrainie. Jak pokazuje literatura, tylko niektóre z tych kryzysów wygenerowały reakcje instytucjonalne pogłębiające proces integracji UE. W tym kontekście niniejsze seminarium stawia następujące pytania: dlaczego wpływ współczesnych kryzysów różni się w odniesieniu do procesu integracji UE? Jakie czynniki pomagają wyjaśnić, dlaczego niektóre kryzysy sprzyjają procesowi integracji UE, a inne nie? W trakcie seminarium studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na krytyczną ocenę obecnej dynamiki procesu integracji UE.


Seminarium doktoranckie

Anna Pacześniak

W ramach seminarium doktoranckiego doktoranci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów, a także kolejnych etapów pracy.


Seminarium podyplowowe Jean Monnet

Karolina Borońska-Hryniewiecka oraz Jan Kotynek Krotki

https://redemo.eu/wp-content/uploads/2024/05/Invitation_-ERC-starting-grant-1.pdf

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie zainteresowanych dyskusją nad aktualnymi publikacjami (projektów prac doktorskich, draftów artykułów, rozdziałów książek, a także wniosków o granty badawcze). Nadchodzące sesje:

  • Parlamentarny wymiar Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy: doświadczenia wybranych państw członkowskich
  • Jak przygotować wniosek o ERC Starting Grant: doświadczenia z pierwszej ręki
  • Jak skutecznie ubiegać się o granty badawcze w Narodowym Centrum Nauki (NCN) w Polsce: spotkanie dedykowane polskim i zagranicznym naukowcom chcącym prowadzić badania na polskich uczelniach wyższych
  • Współpraca międzyparlamentarna. Wstępne wyniki projektu InPaCo

Wizyta studyjna studentów Koła Naukowego „Projekt Europa” w Brukseli, 10-17 maja 2024

W tym roku wizyta studyjna dotyczyła kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Studenci wzięli udział w intensywnym programie składającym się z wykładów, warsztatów i dyskusji. Opiekunką grupy była członkini zespołu Katedry Jeana Monneta, prof. Anna Pacześniak.

https://redemo.eu/wp-content/uploads/2024/05/Brochure-BIP-10th-May-2024.pdf


Semestr ZIMOWY 2023/2024

System polityczny Unii Europejskiej

Anna Pacześniak

Istnieje wiele ważnych powodów, aby studiować Unię Europejską (UE), jej instytucje i polityki, ale podstawowym jest zdobycie świadomości obejmującego nas systemu prawnego, w którym żyjemy, a także sposobów, w jakie prawo UE wpływa na nasze codzienne życie.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat specyfiki UE, jej instytucji i procesów kształtowania polityki, a także teorii naukowych wyjaśniających proces integracji europejskiej. Wykłady te zapewnią „zestaw narzędzi” służących do zrozumienia, analizy i wyjaśnienia czasami skomplikowanej architektury i działań „Brukseli”; zidentyfikowania kompetencji różnych instytucji UE oraz wyjaśnienia, w jaki sposób UE jest połączona z polityką krajową i obywatelami Europy.


Europejczycy wobec Unii Europejskiej

Anna Pacześniak

Wskazanie głównych trendów opinii publicznej w odniesieniu do integracji europejskiej w wybranych państwach członkowskich i pozostających poza UE (np. Szwajcaria, Norwegia, Ukraina, państwa Bałkanów Zachodnich) w oparciu o badania demoskopijne: krajowe i międzynarodowe (Eurobarometr). Uwarunkowania frekwencji w wyborach do PE w państwach członkowskich. Stanowisko wobec UE i jego ewolucja głównych współczesnych partii politycznych. Ogólne określenie „filozofii” polityki europejskiej danego państwa wynikającej ze specyficznych geopolitycznych interesów danego kraju i uwarunkowań historyczno-kulturowych.


Game-Changer czy stare wino w nowej butelce? Demokracja w stanie kryzysu

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z fenomenem i kontrowersjami związanymi z demokracją w trybie kryzysowym. Podczas gdy pandemia w zglobalizowanym świecie jest zjawiskiem nowym, demokracja w „trybie kryzysowym” nie jest bynajmniej nowa. Zaledwie dziesięć lat temu strefa euro została zdestabilizowana przez bardzo głęboki kryzys gospodarczy. Sytuacje nadzwyczajne wydają się więc być nową normalnością naszych czasów. Na tym tle seminarium wprowadza studentów w normatywne i empiryczne debaty dotyczące demokracji w trybie kryzysowym. Jeśli chodzi o wymiar normatywny, omówimy następujące pytania: Jakie nadzwyczajne praktyki mogą być akceptowane w czasie kryzysu? Czy potrzebujemy sztywnego czy elastycznego podejścia? Czy globalne lub międzynarodowe kryzysy powinny być rozwiązywane lokalnie, narodowo lub międzynarodowo? Seminarium wprowadzi również studentów do aktualnych debat empirycznych, odnoszących się do następujących pytań: W jakim stopniu dług państwowy i kryzys COVID-19 wpłynęły na demokrację na poziomie krajowym i ponadnarodowym? Czy w obu kryzysach obserwujemy podobny czy odmienny trend? Czy obserwowane zmiany mają charakter tymczasowy czy trwały, tzn. czy wpływają na DNA demokracji przedstawicielskiej w Europie?


Partie i systemy partyjne państw europejskich

Anna Pacześniak

Seminarium osadzone jest w teorii partycypacji i systemów partyjnych współczesnych demokracji europejskich. Głównym celem seminarium jest analiza partii jako wieloaspektowych zjawisk politycznych. Seminarium koncentruje się na sferze relacji władzy, systemie relacji między partiami politycznymi, a także na powiązaniach między społeczeństwem a jego przedstawicielami. Studenci uczą się, jak analizować tę dziedzinę za pomocą różnych teorii, takich jak RCT. Przyjrzymy się również procedurom konstytucyjnym mającym zastosowanie do partii i systemów partyjnych. Wreszcie, seminarium porusza takie kwestie, jak zjawisko stabilizacji organizacji partyjnej, systemu partyjnego, ale także stabilizacji „społecznej”.


Kryzys jako wyzwanie dla integracji europejskiej

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z aktualnymi debatami na temat wpływu współczesnych kryzysów na proces integracji UE. W ciągu ostatnich kilku lat UE stanęła w obliczu różnych kryzysów, by wymienić tylko kryzys zadłużenia publicznego, kryzys uchodźczy, kryzys praworządności, pandemię Covid-19 i wojnę na Ukrainie. Jak pokazuje literatura, tylko niektóre z tych kryzysów wygenerowały reakcje instytucjonalne pogłębiające proces integracji UE. W tym kontekście niniejsze seminarium stawia następujące pytania: dlaczego wpływ współczesnych kryzysów różni się w odniesieniu do procesu integracji UE? Jakie czynniki pomagają wyjaśnić, dlaczego niektóre kryzysy sprzyjają procesowi integracji UE, a inne nie? W trakcie seminarium studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na krytyczną ocenę obecnej dynamiki procesu integracji UE. Kurs opiera się głównie na literaturze politologicznej, jednak jest otwarty dla studentów z różnych środowisk. Językiem seminarium jest język polski, seminarium jest oferowane studentom II roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Migracjami.


Warsztat pisarski doktoranta: jak publikować?

Aleksandra Maatsch

Seminarium systematyzuje i pogłębia umiejętności publikacyjne doktorantów. Podczas seminarium doktoranci dowiedzą się, jak wybrać czasopismo dla danego zgłoszenia, jak ustrukturyzować artykuł i jak wnieść innowacyjny wkład w daną dziedzinę. Seminarium skupi się również na procesie recenzowania: Doktoranci dowiedzą się, jak pisać odpowiedzi do recenzentów i jak radzić sobie (także emocjonalnie) z odrzuceniami. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Zachęcamy doktorantów do zaprezentowania i omówienia swoich bieżących prac.


Seminarium licencjackie

Anna Pacześniak

W ramach seminarium licencjaci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów licencjackich, a także kolejnych etapów pracy.


Seminarium doktoranckie

Anna Pacześniak

W ramach seminarium doktoranckiego doktoranci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów, a także kolejnych etapów pracy.


Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch

W ramach seminarium magisterskiego studenci mają możliwość prezentacji i dyskusji swoich projektów, a także kolejnych etapów pracy.


Seminarium podyplowowe Jean Monnet

Karolina Borońska-Hryniewiecka oraz Jan Kotynek Krotki

https://redemo.eu/wp-content/uploads/2024/05/Invitation_-JM-seminar-10-November.pdf

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie zainteresowanych dyskusją nad aktualnymi publikacjami (projektów prac doktorskich, draftów artykułów, rozdziałów książek, a także wniosków o granty badawcze). Nadchodzące sesje:

  • Parlamentarny wymiar Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy: doświadczenia wybranych państw członkowskich
  • Jak przygotować wniosek o ERC Starting Grant: doświadczenia z pierwszej ręki
  • Jak skutecznie ubiegać się o granty badawcze w Narodowym Centrum Nauki (NCN) w Polsce: spotkanie dedykowane polskim i zagranicznym naukowcom chcącym prowadzić badania na polskich uczelniach wyższych
  • Współpraca międzyparlamentarna. Wstępne wyniki projektu InPaCo

Semestr letni 2023

Wizyta studyjna studentów JMC w Komisji Europejskiej

Aleksandra Maatsch

W dniach 18-20 kwietnia 2023 r studenci Katedry Jeana Monneta uczestniczyli w wizycie studyjnej w Komisji Europejskiej. Organizatorami wizyty było Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Szczegółowy program wizyty, raport studentów oraz zdjęcia poniżej:

https://redemo.eu/wp-content/uploads/2023/04/Programme-PL.pdf

https://redemo.eu/wp-content/uploads/2023/05/Wyjazd-studyjny-do-Brukseli_Raport-PL.pdf


Wyzwania Integracji Europejskiej

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z aktualnymi debatami na temat wpływu współczesnych kryzysów na proces integracji z UE. W ciągu ostatnich kilku lat UE stanęła w obliczu różnych kryzysów, by wymienić tylko kryzys zadłużenia, kryzys uchodźczy, kryzys rządów prawa pandemię Covid-19 czy wojnę na Ukrainie. Jak pokazuje literatura, tylko niektóre z tych kryzysów generowały odpowiedzi instytucjonalne pogłębiające proces integracji UE. Na tym kierunki seminarium stawia następujące pytania: dlaczego wpływ współczesnych kryzysów różni się w odniesieniu do procesu integracji UE? Jakie czynniki pomagają wyjaśnić, dlaczego niektóre kryzysy sprzyjają procesowi integracji z UE, a inne nie? W trakcie seminarium studenci zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na krytyczną ocenę obecnej dynamiki procesu integracji UE. Kurs opiera się głównie na literaturze z zakresu nauk politycznych, jednak jest otwarty dla studentów z różnych kierunków. Naszym gościem na zajęciach jest prof. Roman Petrov, który wygłosi wykład „Czy możliwa jest akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie wojny?”. W wykładzie biorą udział również studenci wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.


JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski. W tym semestrze gościem naszego seminarium był dr Tomasz Woźniakowski z Luiss University w Rzymie.


Seminarium podyplomowe Katedry Jean Monnet

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą zaprezentować i przedyskutować swoją pracę (projekty doktorskie, artykuły, rozdziały książek, a także drafty grantów badawczych) w ramach seminarium. Seminarium jest otwarte dla naukowców różnych uniwersytetów. Feedback udzielają wiodący naukowcy z Europy (i nie tylko), będący ekspertami w danym obszarze. W tym semestrze seminarium podyplomowe skoncentrowało się na formach publikacji prac doktorskich. Zorganizowaliśmy dwie sesje, jedną poświęconą publikowaniu doktoratu w formie monografii, zaś drugą sesję poświęciliśmy kumulatywnemu doktoratowi. W dyskusji swoimi doświadczeniami dzielili się doktoranci, którzy opublikowali doktoraty w formie monografii lub kumulatywnie. Pierwszą sesję zorganizowaliśmy wspólnie z Katedrą Studiów Środkowo i Wschodnioeuropejskich na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz pod kierownictwem prof. Stefana Garszteckiego.

Poniżej udostępniamy link do nagrania z całej sesji:

https://www.dropbox.com/s/wk6spnf3qv1r6hp/GMT20230606-080258_Recording.cutfile.20230608144633596_1920x1080.mp4?dl=0


Systemy polityczne państw europejskich

Anna Pacześniak

Celem modułu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z różnorodnością systemów politycznych współczesnych państw europejskich. Moduł koncentruje się zarówno na starych, jak i młodych demokracjach, omawiając aktualne trendy w rozwoju systemów politycznych w Europie. Studenci nabywają kompetencje w zakresie identyfikacji różnych typów systemów politycznych, ich genezy, podobieństw i różnic w różnych przypadkach, a także roli organizacji i instytucji politycznych we współczesnych społeczeństwach.


Zarządzanie gospodarcze w UE

Edgars Eihmanis

Badając najważniejsze wydarzenia w zarządzaniu gospodarczym i polityce UE od Traktatu z Maastricht (1992) do kryzysu Covid-19 (2020), niniejsze seminarium pomaga zrozumieć, w jakim stopniu polityki UE są, z jednej strony, wynikiem wizjonerskich pomysłów czy gry o władzę, a z drugiej odpowiedzą na globalne zmiany. Poprzez dostarczenie kompleksowego obrazu tego, jak różne polityki gospodarcze UE zmieniały się – i były zarządzane – w ciągu ostatnich trzech dekad przez różnych krajowych i ponadnarodowych aktorów i instytucji, kurs będzie interesujący nie tylko dla studentów polityki UE i stosunków międzynarodowych, ale także przyszłych decydentów. Ponadto, kurs będzie służył jako użyteczny przewodnik pomocniczy do zastosowania metodologii jakościowej w badaniach nad polityką i integracją UE.


Semestr zimowy 2022/2023

System polityczny Unii Europejskiej

Anna Pacześniak

Istnieje wiele ważnych powodów, aby studiować Unię Europejską (UE), jej instytucje i polityki, ale podstawowym jest zdobycie świadomości obejmującego nas systemu prawnego, w którym żyjemy, a także sposobów, w jakie prawo UE wpływa na nasze codzienne życie. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat specyfiki UE, jej instytucji i procesów kształtowania polityki, a także teorii naukowych wyjaśniających proces integracji europejskiej. Wykłady te zapewnią „zestaw narzędzi” służących do zrozumienia, analizy i wyjaśnienia czasami skomplikowanej architektury i działań „Brukseli”; zidentyfikowania kompetencji różnych instytucji UE oraz wyjaśnienia, w jaki sposób UE jest połączona z polityką krajową i obywatelami Europy. Naszą gościnną wykładowczynią w ramach seminarium była dr Anna Skrzypek-Claassens z Fundacji Europejskich Studiów Postępowych, FEPS.


Społeczeństwa europejskie w perspektywie porównawczej

Aleksandra Maatsch

Wykład wprowadza studentów w procesy przekształcające społeczeństwa europejskie od początków integracji Unii Europejskiej.


Seminarium podyplomowe Katedry Jean Monnet

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą zaprezentować i przedyskutować swoją pracę (projekty doktorskie, artykuły, rozdziały książek, a także drafty grantów badawczych) w ramach seminarium. Seminarium jest otwarte dla naukowców różnych uniwersytetów. Feedback udzielają wiodący naukowcy z Europy (i nie tylko), będący ekspertami w danym obszarze.

W trakcie pierwszej sesji (22.11.2022) przedmiotem dyskusji była część empiryczna doktoratu Bastiana Kuentzela, badającego wpływ pandemii na tożsamość mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. Dyskutantami byli prof. Opiłowska (WP leader w projekcie HORIZON, B-SHAPES: Borders Shaping Perceptions of European Societies) oraz dr Moll (członek zespołu B SHAPES). Druga sesja (07.12.2022) została poświęcona dyskusji nad artykułem 'Who is fighting populists in power?’ dr Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz (UWr) oraz Katarzyny Domagały (UWr). Dyskutantem był dr Alvaro Oleart (ULB). W trakcie trzeciej sesji (25.01.2023) przedmiotem dyskusji był projekt Laury Piel Martin (UWr) 'Victims of Global (In)Visibility’ (NCN PRELUDIUM) przygotowywany pod opieką prof. Przemysława Żukiewicza (UWr). Dyskutantką projektu była prof. Heleen Touquet (Uni Antwerp).


Game-Changer czy stare wino w nowej butelce? Demokracja w stanie kryzysu

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z fenomenem i kontrowersjami związanymi z demokracją w trybie kryzysowym. Podczas gdy pandemia w zglobalizowanym świecie jest zjawiskiem nowym, demokracja w „trybie kryzysowym” nie jest bynajmniej nowa. Zaledwie dziesięć lat temu strefa euro została zdestabilizowana przez bardzo głęboki kryzys gospodarczy. Sytuacje nadzwyczajne wydają się więc być nową normalnością naszych czasów. Na tym tle seminarium wprowadza studentów w normatywne i empiryczne debaty dotyczące demokracji w trybie kryzysowym. Jeśli chodzi o wymiar normatywny, omówimy następujące pytania: Jakie nadzwyczajne praktyki mogą być akceptowane w czasie kryzysu? Czy potrzebujemy sztywnego czy elastycznego podejścia? Czy globalne lub międzynarodowe kryzysy powinny być rozwiązywane lokalnie, narodowo lub międzynarodowo? Seminarium wprowadzi również studentów do aktualnych debat empirycznych, odnoszących się do następujących pytań: W jakim stopniu dług państwowy i kryzys COVID-19 wpłynęły na demokrację na poziomie krajowym i ponadnarodowym? Czy w obu kryzysach obserwujemy podobny czy odmienny trend? Czy obserwowane zmiany mają charakter tymczasowy czy trwały, tzn. czy wpływają na DNA demokracji przedstawicielskiej w Europie? Wykład gościnny (hybrydowy) w ramach seminarium wygłosił dr Nikita Lomakin (MEMORIAL / Uniwersytet w Bremie). W zajęciach z dr Lomakinem wzięli udział studenci Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich, ISE, przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta a także studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Opolskiego.


JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.


Semestr letni 2022

JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.

W tym semestrze projekty prac dyplomowych zostały zaprezentowane w trakcie seminarium magisterskiego 23.06.2022r. Dyskutantką projektów była prof. Sus (Hertie School).


Administracja publiczna (wykład i seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest wprowadzenie do teorii i praktyki administracji publicznej (PA) w Europie. Jego zadaniem jest przedstawienie założeń teoretycznych i praktyki administracji publicznej, z naciskiem na ważne wymiary formułowania i wdrażania polityki. Treści kursu obejmują takie zagadnienia jak: rola rynku i administracji publicznej; zarządzanie i wielopoziomowe zarządzanie; administracja publiczna i demokracja; legitymizacja administracji publicznej; lobbing i administracja publiczna oraz administracja publiczna Unii Europejskiej.


Samorząd i polityka lokalna (seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat teorii i praktyki samorządności i polityki lokalnej w Unii Europejskiej. Z racji faktu, iż regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu około 80% polityk europejskich, skuteczność strategii rozwojowych UE zależy w dużym stopniu od jakości zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Ponadto, jeśli chodzi o kwestie takie jak zmiana klimatyczne, rosnące nierówności społeczne, migracja czy urbanizacja, władze lokalne odgrywają wiodącą rolę w reagowaniu na wyzwania w terenie i dostarczaniu realnych rozwiązań dla swoich społeczności. Program warsztatów jest podzielony na dwie części: koncepcyjną i praktyczną, po której następuje analiza studiów przypadku. W pierwszej części studenci zapoznają się z różnymi pojęciami niezbędnymi do badania dynamiki samorządu lokalnego i tworzenia polityki, takimi jak: obszary polityki, zarządzanie, zarządzanie wielopoziomowe, pomocniczość i decentralizacja. Poznają również kontekst i wpływ Unii Europejskiej na jednostki regionalne i lokalne, ich samorządność i rozwój. Druga część kursu dotyczy studiów przypadku samorządu regionalnego i lokalnego i koncentruje się na przykładach zaczerpniętych z praktyki.