Dydaktyka


Semestr letni 2023

JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.


Seminarium podyplomowe Katedry Jean Monnet

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą zaprezentować i przedyskutować swoją pracę (projekty doktorskie, artykuły, rozdziały książek, a także drafty grantów badawczych) w ramach seminarium. Seminarium jest otwarte dla naukowców różnych uniwersytetów. Feedback udzielają wiodący naukowcy z Europy (i nie tylko), będący ekspertami w danym obszarze.


Systemy polityczne państw europejskich

Anna Pacześniak

Celem modułu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z różnorodnością systemów politycznych współczesnych państw europejskich. Moduł koncentruje się zarówno na starych, jak i młodych demokracjach, omawiając aktualne trendy w rozwoju systemów politycznych w Europie. Studenci nabywają kompetencje w zakresie identyfikacji różnych typów systemów politycznych, ich genezy, podobieństw i różnic w różnych przypadkach, a także roli organizacji i instytucji politycznych we współczesnych społeczeństwach.


System polityczny Unii Europejskiej

Anna Pacześniak

Istnieje wiele ważnych powodów, aby studiować Unię Europejską (UE), jej instytucje i polityki, ale podstawowym jest zdobycie świadomości obejmującego nas systemu prawnego, w którym żyjemy, a także sposobów, w jakie prawo UE wpływa na nasze codzienne życie. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat specyfiki UE, jej instytucji i procesów kształtowania polityki, a także teorii naukowych wyjaśniających proces integracji europejskiej. Wykłady te zapewnią „zestaw narzędzi” służących do zrozumienia, analizy i wyjaśnienia czasami skomplikowanej architektury i działań „Brukseli”; zidentyfikowania kompetencji różnych instytucji UE oraz wyjaśnienia, w jaki sposób UE jest połączona z polityką krajową i obywatelami Europy.


Zarządzanie gospodarcze w UE

Edgars Eihmanis

Badając najważniejsze wydarzenia w zarządzaniu gospodarczym i polityce UE od Traktatu z Maastricht (1992) do kryzysu Covid-19 (2020), niniejsze seminarium pomaga zrozumieć, w jakim stopniu polityki UE są, z jednej strony, wynikiem wizjonerskich pomysłów czy gry o władzę, a z drugiej odpowiedzą na globalne zmiany. Poprzez dostarczenie kompleksowego obrazu tego, jak różne polityki gospodarcze UE zmieniały się – i były zarządzane – w ciągu ostatnich trzech dekad przez różnych krajowych i ponadnarodowych aktorów i instytucji, kurs będzie interesujący nie tylko dla studentów polityki UE i stosunków międzynarodowych, ale także przyszłych decydentów. Ponadto, kurs będzie służył jako użyteczny przewodnik pomocniczy do zastosowania metodologii jakościowej w badaniach nad polityką i integracją UE.


Semestr zimowy 2022/2023

System polityczny Unii Europejskiej

Anna Pacześniak

Istnieje wiele ważnych powodów, aby studiować Unię Europejską (UE), jej instytucje i polityki, ale podstawowym jest zdobycie świadomości obejmującego nas systemu prawnego, w którym żyjemy, a także sposobów, w jakie prawo UE wpływa na nasze codzienne życie. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat specyfiki UE, jej instytucji i procesów kształtowania polityki, a także teorii naukowych wyjaśniających proces integracji europejskiej. Wykłady te zapewnią „zestaw narzędzi” służących do zrozumienia, analizy i wyjaśnienia czasami skomplikowanej architektury i działań „Brukseli”; zidentyfikowania kompetencji różnych instytucji UE oraz wyjaśnienia, w jaki sposób UE jest połączona z polityką krajową i obywatelami Europy.


Systemy polityczne państw europejskich

Anna Pacześniak

Celem modułu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z różnorodnością systemów politycznych współczesnych państw europejskich. Moduł koncentruje się zarówno na starych, jak i młodych demokracjach, omawiając aktualne trendy w rozwoju systemów politycznych w Europie. Studenci nabywają kompetencje w zakresie identyfikacji różnych typów systemów politycznych, ich genezy, podobieństw i różnic w różnych przypadkach, a także roli organizacji i instytucji politycznych we współczesnych społeczeństwach.


Społeczeństwa europejskie w perspektywie porównawczej

Aleksandra Maatsch

Wykład wprowadza studentów w procesy przekształcające społeczeństwa europejskie od początków integracji Unii Europejskiej.


Seminarium podyplomowe Katedry Jean Monnet

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Seminarium podyplomowe JM jest otwarte dla doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą zaprezentować i przedyskutować swoją pracę (projekty doktorskie, artykuły, rozdziały książek, a także drafty grantów badawczych) w ramach seminarium. Seminarium jest otwarte dla naukowców różnych uniwersytetów. Feedback udzielają wiodący naukowcy z Europy (i nie tylko), będący ekspertami w danym obszarze.


Game-Changer czy stare wino w nowej butelce? Demokracja w stanie kryzysu

Aleksandra Maatsch

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z fenomenem i kontrowersjami związanymi z demokracją w trybie kryzysowym. Podczas gdy pandemia w zglobalizowanym świecie jest zjawiskiem nowym, demokracja w „trybie kryzysowym” nie jest bynajmniej nowa. Zaledwie dziesięć lat temu strefa euro została zdestabilizowana przez bardzo głęboki kryzys gospodarczy. Sytuacje nadzwyczajne wydają się więc być nową normalnością naszych czasów. Na tym tle seminarium wprowadza studentów w normatywne i empiryczne debaty dotyczące demokracji w trybie kryzysowym. Jeśli chodzi o wymiar normatywny, omówimy następujące pytania: Jakie nadzwyczajne praktyki mogą być akceptowane w czasie kryzysu? Czy potrzebujemy sztywnego czy elastycznego podejścia? Czy globalne lub międzynarodowe kryzysy powinny być rozwiązywane lokalnie, narodowo lub międzynarodowo? Seminarium wprowadzi również studentów do aktualnych debat empirycznych, odnoszących się do następujących pytań: W jakim stopniu dług państwowy i kryzys COVID-19 wpłynęły na demokrację na poziomie krajowym i ponadnarodowym? Czy w obu kryzysach obserwujemy podobny czy odmienny trend? Czy obserwowane zmiany mają charakter tymczasowy czy trwały, tzn. czy wpływają na DNA demokracji przedstawicielskiej w Europie?


JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.


Semestr letni 2022

JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.


Administracja publiczna (wykład i seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest wprowadzenie do teorii i praktyki administracji publicznej (PA) w Europie. Jego zadaniem jest przedstawienie założeń teoretycznych i praktyki administracji publicznej, z naciskiem na ważne wymiary formułowania i wdrażania polityki. Treści kursu obejmują takie zagadnienia jak: rola rynku i administracji publicznej; zarządzanie i wielopoziomowe zarządzanie; administracja publiczna i demokracja; legitymizacja administracji publicznej; lobbing i administracja publiczna oraz administracja publiczna Unii Europejskiej.


Samorząd i polityka lokalna (seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat teorii i praktyki samorządności i polityki lokalnej w Unii Europejskiej. Z racji faktu, iż regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu około 80% polityk europejskich, skuteczność strategii rozwojowych UE zależy w dużym stopniu od jakości zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Ponadto, jeśli chodzi o kwestie takie jak zmiana klimatyczne, rosnące nierówności społeczne, migracja czy urbanizacja, władze lokalne odgrywają wiodącą rolę w reagowaniu na wyzwania w terenie i dostarczaniu realnych rozwiązań dla swoich społeczności. Program warsztatów jest podzielony na dwie części: koncepcyjną i praktyczną, po której następuje analiza studiów przypadku. W pierwszej części studenci zapoznają się z różnymi pojęciami niezbędnymi do badania dynamiki samorządu lokalnego i tworzenia polityki, takimi jak: obszary polityki, zarządzanie, zarządzanie wielopoziomowe, pomocniczość i decentralizacja. Poznają również kontekst i wpływ Unii Europejskiej na jednostki regionalne i lokalne, ich samorządność i rozwój. Druga część kursu dotyczy studiów przypadku samorządu regionalnego i lokalnego i koncentruje się na przykładach zaczerpniętych z praktyki.