Dydaktyka


Semestr letni 2022

JMC Seminarium magisterskie

Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka

Katedra Jean Monnet prowadzi seminarium magisterskie otwarte dla studentów piszących prace magisterskie pod opieką pracowników katedry oraz studentów realizujących swoje projekty magisterskie w innych instytucjach. Format seminarium zakłada dyskusję nad projektami prac magisterskich i kolejnymi etapami ich realizacji. Tematyka prac magisterskich powinna być związana z Unią Europejską lub polityką porównawczą, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich UE. Jeśli chodzi o metody, na seminarium mile widziane są zarówno podejścia jakościowe, jak i ilościowe. Raz w semestrze gościmy badacza z innego uniwersytetu, którego zadaniem jest dyskusja projektów ze studentami. Językiem seminarium jest angielski i/lub polski.


Administracja publiczna (wykład i seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest wprowadzenie do teorii i praktyki administracji publicznej (PA) w Europie. Jego zadaniem jest przedstawienie założeń teoretycznych i praktyki administracji publicznej, z naciskiem na ważne wymiary formułowania i wdrażania polityki. Treści kursu obejmują takie zagadnienia jak: rola rynku i administracji publicznej; zarządzanie i wielopoziomowe zarządzanie; administracja publiczna i demokracja; legitymizacja administracji publicznej; lobbing i administracja publiczna oraz administracja publiczna Unii Europejskiej.


Samorząd i polityka lokalna (seminarium)

Karolina Borońska-Hryniewiecka

Celem tego kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat teorii i praktyki samorządności i polityki lokalnej w Unii Europejskiej. Z racji faktu, iż regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu około 80% polityk europejskich, skuteczność strategii rozwojowych UE zależy w dużym stopniu od jakości zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Ponadto, jeśli chodzi o kwestie takie jak zmiana klimatyczne, rosnące nierówności społeczne, migracja czy urbanizacja, władze lokalne odgrywają wiodącą rolę w reagowaniu na wyzwania w terenie i dostarczaniu realnych rozwiązań dla swoich społeczności. Program warsztatów jest podzielony na dwie części: koncepcyjną i praktyczną, po której następuje analiza studiów przypadku. W pierwszej części studenci zapoznają się z różnymi pojęciami niezbędnymi do badania dynamiki samorządu lokalnego i tworzenia polityki, takimi jak: obszary polityki, zarządzanie, zarządzanie wielopoziomowe, pomocniczość i decentralizacja. Poznają również kontekst i wpływ Unii Europejskiej na jednostki regionalne i lokalne, ich samorządność i rozwój. Druga część kursu dotyczy studiów przypadku samorządu regionalnego i lokalnego i koncentruje się na przykładach zaczerpniętych z praktyki.